logo

Wednesday 24th of May 2017

GTranslate

Facebook Share

Share on facebook

Main Menu

เนื้อหาใหม่ ๆ ของเว็บ

แหล่งจัดเก็บข้อมูลเก่า ๆ


user loginจำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โครงการเสริมสร้างความรู้การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธวัชชัย สุธาชัย   
วันจันทร์ที่ ๐๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๒:%M

โครงการเสริมสร้างความรู้การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย
สำหรับพนักงานราชการ กรมอนามัย ประจำปี 2552


วันที่ 6 มีนาคม 2552
ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
เวลา 09.00-10.15 น. วิทยากร คุณศุมล   ศรีสุขวัฒนา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  
แนะนำให้รู้จัก กพร.  คือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ  นำเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ของกรมอนามัย  รวมถึงการพัฒนาระบบราชการโดยใช้  PMQA   เข้ามาช่วยในการบริหารระบบราชการ และอธิบายเป้าหมายของการพัฒนาระบบราชการที่ผ่านในแต่ละปี
 
เวลา 10.15-16.30 น. วิทยากร คุณ ศรันยา  งามศิริอุดม  
บรรยายเรื่อง  PMQA กับการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่มาของ PMQA  โดยอธิบายบอกความหมายของ PMQA ว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ  ประกอบด้วยกัน 7 หมวด
หมวด1 การนำองค์กร
หมวด2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
หมวด3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ    
ตั้งแต่หมวด 1-6 จะต้องประเมินโดยใช้ ADLI  ในการประเมิน และจะต้องตอบคำถามทั้ง 6 หมวดให้ครบ ส่วนหมวด 7ไม่ต้องประเมินตาม ADLI เพราะมันคือผลลัพธ์ของหมวด 1-6   และพนักงานราชการทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในลักษณะนี้ โดยใช้ PMQA มาใช้ในการประเมินผลงานของแต่ละคน  
การประเมินประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการขององค์กรจะต้องประกอบไปด้วย 4 มิติ คือ ประสิทธิผล  คุณภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กร รูปแบบการเขียนแผนที่ยุทธศาสตร์   โดยยกตัวอย่างและทำร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมไปพร้อมกัน   และซักถามทั่วไป
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙:%M
 

บทความยอดนิยม


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.