logo

Wednesday 24th of May 2017

GTranslate

Facebook Share

Share on facebook

เนื้อหาใหม่ ๆ ของเว็บ

แหล่งจัดเก็บข้อมูลเก่า ๆ


user login



จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แผนปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๐๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๖:%M

แผนปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศปีงบประมาณ 2551 

หลักการและเหตุผล         

 จากข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2550 พบว่า ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ในประเด็นของ การขาดบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์โดยตรง, เนื้อหาในเอกสารเป็นวิชาการและเข้าใจยาก, ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที และ ไม่มีแผนการติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดำเนเนงาน เพื่อนำไปวางแผนในปีถัดไป          ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยลงหรือไม่มี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงเห็นพ้องต้องกัน ในการดำเนินการงานประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2551 และมอบหมายให้คณะทำงานงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ขึ้นมา เพื่อที่จะได้แผนปฏิบัติการที่สามารถดำเนินการไปได้ และมีการประเมินผลที่มีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น 

วัตถุประสงค์         

 มีแผนปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.     ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์งานประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา และพิจารณาประเด็นความเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ที่ยังคงมีอยู่ เพื่อวางแผนในการจัดทำแผนปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์

2.     ร่างแผนปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงแก้ไขในคณะทำงานงานประชาสัมพันธ์

3.     เสนอแผนปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติแผนปฏิบัติการ

4.     ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

5.     ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 

แผนงาน/กิจกรรมดำเนินการ

1.       ทำหนังสือเวียนให้ทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้อง แจ้งแผนประชาสัมพันธ์ ตามแบบฟอร์มรายไตรมาส

2.       ติดตาม งานตามแบบฟอร์มที่ได้รับ

3.       ทำแบบสอบถามแบบออนไลน์ เพื่อสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย

4.       รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงานรายไตรมาส

5.       รายงานผลรายไตรมาส  

งบประมาณดำเนินการ

1.     หากประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ไม่มี

2.     หากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น ๆ ให้เป็นไปตามกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของแต่ละโครงการ  

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2550-กันยายน 2551 

ผู้รับผิดชอบ         

 1. นายวุฒิชัย  ชุมพลกุล   ทันตแพทย์ 7 วช          

2. นายจุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว.           

ผู้เสนอโครงการ/แผนงาน           

(นายวุฒิชัย  ชุมพลกุล)   

 ทันตแพทย์ 7 วช.         

ผู้อนุมัติโครงการ/แผนงาน          

 (นางศันสณี  รัชชกูล)                                      

ทันตแพทย์ 9 วช.             

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ      

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๖:%M
 

บทความยอดนิยม


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.