menu hover
menu hover
menu hover
menu hover
menu hover
menu hover
menu hover
menu hover
menu hover
menu hover
ศูนย์ทันตกรรม
ใบความรู้ 6
เรื่อง การวิเคราะห์หนังสือภาพ
การเรียนรู้ของเด็กเริ่มต้นได้จากภาพ จึงมี “หนังสือภาพ” สำหรับเด็กเกิดขึ้น ในหนังสือภาพจะมุ่งเน้นที่ภาพเป็นสำคัญ คำบรรยายสั้น ๆ ง่าย ๆ หรือไม่มีคำบรรยายก็ได้ หนังสือภาพ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก เหมาะสำหรับอ่านให้เด็กเล็กฟัง ช่วยเสริมพัฒนาการทางภาษาและจินตนาการของเด็ก ในหนังสือนิทานภาพ หนึ่งเรื่องมีเรื่องราวต่างกันมากมาย หากวิเคราะห์ได้ว่าในนิทานเรื่องนั้นให้อะไรแก่เด็ก เด็กได้เรียนรู้อะไร ก็จะสามารถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการใช้หนังสือภาพ หรือนิทาน สามารถใช้ด้วยการเล่า หรืออ่านเนื้อเรื่องให้เด็กฟัง แล้วคิดกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากใช้หนังสือเล่มนั้น “หนังสือภาพเล่มนั้น ให้อะไร ... ใช้อย่างไร ... กิจกรรมต่อเนื่อง ...”
ในหนังสือนิทานบางเล่ม อาจจะมิได้เสริมพัฒนาการของเด็กได้ครบทุกด้าน แต่การใช้หนังสือนิทานหลากหลายเล่ม และใช้อย่างต่อเนื่องจะสามารถเสริมพัฒนาการของเด็กได้ครบทุกด้าน

ใบงาน 5
กิจกรรม : หนังสือของฉัน

จุดประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ วิเคราะห์การนำหนังสือไปใช้พัฒนาเด็ก ทั้ง 5 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา

อุปกรณ์
หนังสือเด็กที่ชอบ / ใช้เล่านิทานประจำ 1 เรื่อง
ขั้นตอน 1. ให้แต่ละคนเลือกหนังสือภาพ 1 เล่ม แล้ววิเคราะห์หนังสือ (ตามแบบฝึกวิเคราะห์หนังสือที่กำหนด) ออกมานำเสนอ
ใบงาน 6
กิจกรรม : สื่อกระดาษแปลงกาย (3) แปลงกายเป็น “หม้ออาหาร”

“กระดาษ” เป็นสื่อการสอนอย่างง่าย ลงทุนน้อย ซึ่งผู้ผลิตสื่อต้องรู้วิธีการนำกระดาษมาใช้ หรือแปลงกายด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การพับ ตัด ให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการของตน

อุปกรณ์
กระดาษขนาด A 4 สีไม้หรือสีเทียน สีเมจิก
ขั้นตอน 1. แจกกระดาษ A4
2. พับกระดาษด้านบนลงมา 1 ใน 3 แล้วพลิกกลับด้าน
3. พับกระดาษส่วนที่ยาวลงมาขึ้นไป ให้เหลือกระดาษส่วนล่างประมาณ 1 นิ้ว
4. วาดภาพหม้ออาหาร โดยส่วนด้านบนจะเป็นฝาหม้อ ส่วนด้านล่างจะเป็นตัวหม้อ เมื่อเปิดขึ้นจะมีพื้นที่ว่างสำหรับวาด ส่วนประกอบอาหาร
5. นำเสนอ


Download ใบความรู้ 6 (pdf)

ภาพวีดีโอประกอบใบงาน 6
ศูนย์ทันตกรรม วัตถุประสงค์หลักสูตร ใบความรู้ 1 สร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็ก
download ใบความรู้ 1


ใบความรู้ 4 การบริโภคนมและการดูแลรักษา
download ใบความรู้ 4


ใบความรู้ 7 อาหารเด็กวัยก่อนเรียน
download ใบความรู้ 7
ใบความรู้ 2 นิทานกับสมอง
download ใบความรู้ 2


ใบความรู้ 5 การดูแลรักษาฟัน
download ใบความรู้ 5


ใบความรู้ 8 นิทานกับเด็ก
download ใบความรู้ 8
ใบความรู้ 3 สื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก
download ใบความรู้ 3


ใบความรู้ 6 การวิเคราะห์หนังสือภาพ
download ใบความรู้ 6


ใบความรู้ 9 การเล่นและของเล่นสำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี
download ใบความรู้ 9
Untitled Document
© 2014 คณะผู้จัดทำกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ กรมอนามัย All Right Reserved.